utroje ili u troje

Naredna nedoumica veoma je zanimljiva. Trebamo odagnati kako se piše pravilno utroje ili u troje? Da bismo ispoštovali pravopis i gramatiku našeg jezika možemo koristiti oba oblika. Ukoliko govorimo o nečemu gde učestvuje tri osobe reč se piše spojeno, jer je tada predlog u srastao sa brojnom imenicom. Međutim kada […]

u susret ili ususret

Kako se piše ispravno u susret ili ususret? U srpskom jeziku pravilno je napisati u susret, odvojeno kao dve reči. Moraćemo se osvrnuti na pravopis kako bismo saznali zašto je to tako. Ovde se govori u predlogu u i imenici susret. Kada se nađu jedno uz drugo moramo ih pisati […]

usred ili u sred

Kako se piše pravilno reč usred ili u sred? Mnogi od nas znaju kako se kaže, ali sada se moramo osvrnuti na pravopis. U srpskom jeziku  ispravno je pisati usred, spojeno kao jednu reč. Reč usred je predlog u genitivu koji određuje vreme i mesto i kao takva potrebno je […]

usput ili uz put

Kako se kaže ispravno usput ili uz put? Često možemo čuti različita mišljenja, ali pravopis će nam otkriti smo jedno pravilno. U srpskom jeziku koriste se oba oblika u zavisnosti od situacije. Ukoliko se reč koristi kao prilog za nešto usputno reč se piše spojeno usput. Međutim, u situaciji kada […]

uradićemo ili uradi ćemo

Uvek zanimljivi za rad su svakako glagoli. Kako se piše pravilno uradićemo ili uradi ćemo? Da bismo ispoštovali i pravopis i gramatiku ispravno je napisati uradićemo, spojeno bez razmaka. Postoji pravilo u srpskom jeziku koje glasi da kada se glagol u infinitive završava na -ti, kao što je uraditi, uvek […]

upola ili u pola

Kako se piše prvilno izraz, koji većina od nas koristi, upola ili u pola? U srpskom jeziku dozvoljena je upotreba oba oblika u zavisnosti od situacije. Kada se osvrnemo na pravopis videćemo da ukoliko se upola koristi kao prilog koji označava nešto od polovine, pravilno je pisati spojeno, dok se odvojeno […]

u potpunosti ili upotpunosti

Kako se piše ispravno izraz u potpunosti ili upotpunosti? Mnoge nedoumice nešeg jezika umeju i da nas iznenade, kao i ova. Pravilno je upotrebiti oblik u potpunosti odvojeno. Kada je pravopis u pitanju situacija je jasna. Reč se piše razdvojeno, jer se predlog u uvek piše odvojeno od imenica. Najbolje […]

uobičajeno ili u običajeno

Naredna nedoumica predstavila nam je sledeći pridev. Kako se piše pravilno uobičajeno ili u običajeno? U srpskom jeziku ispravno je napisati uobičajeno, spojeno kao jednu reč. Ukoliko se osvrnemo na pravopis podsetićemo se da je ovde reč o reči koja opisuje drugu i kao takva mora se pisati zajedno bez […]

uoči ili u oči

Kako se kaže to svi znamo, ali sada trebamo da odagnamo kako se piše pravilno uoči ili u oči? Ispravno je upotrebiti oba oblika samo u određenim situacijama. Pravopis će nam pomoći da vam što bliže objasnimo te razlike. Ukoliko se reč koristi kao prilog koji označava za vreme nečega […]

uostalom ili u ostalom

Kako se piše pravilno uostalom ili u ostalom? I pravopis i gramatika nam govore da se mogu koristiti oba oblika. Sada ćemo se samo podsetiti kad se koji od njih upotrebljava. Ukoliko se odnosi na prilog koji se odnosi na nešto što ima smisao već izgovorenog, tada se reč piše […]