uradićemo ili uradi ćemo

Uvek zanimljivi za rad su svakako glagoli. Kako se piše pravilno uradićemo ili uradi ćemo? Da bismo ispoštovali i pravopis i gramatiku ispravno je napisati uradićemo, spojeno bez razmaka.

Postoji pravilo u srpskom jeziku koje glasi da kada se glagol u infinitive završava na -ti, kao što je uraditi, uvek se piše spojeno sa pomoćnim glagolom hteti. Kod glagola koji se završavaju na ći situacija ja obrnuta i oni se pišu odvojeno. Primeri koji slede pkazaće nam primenu date reči.

Primeri korišćenja date reči

  • Uradićemo sve što želiš, samo je pusti.
  • Hajde požuri sad, uradićemo domaći kasnije.
  • Uradićemo to kada se vratimo sa treninga.

Leave A Comment?