kako bismo ili kako bi smo

Poznato nam je kako se kaže naredna upitna fraza, ali sada treba da odagnamo kako se piše pravilno kako bismo ili kako bi smo? Pravilno je napisati kako bismo.

Pravopis srpskog jezika nalaže da je ovde reč o potencijalu, a jasno je da se on gradi od aorista pomoćnog glagola biti. Veoma bitno je da znamo kako glasi pomoćni glagol biti: ja bih, ti bi, on bi, mi bismo, vi biste i oni bi, te samim tim i dolazimo do onoga što je ispravno, a to je oblik kako bismo.

Primeri upotrebe

  • Kako bismo inače pobedili da se nismo toliko spremali.
  • Ne znam kako bismo sve ovo uspeli bez vas.
  • Razmišljam kako bismo mogli da izvedemo tu koreografiju sutra.

Leave A Comment?